SJ Financial II - шаблон joomla Форекс

wrapper

İLAN

 1. C.

ISPARTAİLİ

KEÇİBORLU  BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME (KGYS-TEDES) SİSTEMLERİ KURULUMU VE 10 YIL SÜRE İLE İŞLETTİRİLMESİ İŞİNE AİT İHALE İLANI

 

            Keçiborlu Belediyesi Trafik Elektronik Denetleme (KGYS-TEDES) Sistemleri Kurulumu ve10 yıl süre ile işlettirilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35 inci maddesinin [a] bendine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

1-idarenin

a) Adresi                                            : Keçiborlu/Isparta

b) Telefon ve faks numarası               : 0 2465414593 / 0 2465414224

c) Elektronik Posta Adresi                 : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

2-İhale konus işin

a)Niteliği, türü ve miktarı                  : TEDES-KGYS sistemlerinin kurulumu 10 yıl süre ile                  

                                                            işletilmesi

b) İşe başlama tarihi                           : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 15 gün içinde teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

c) İşin yapım süresi                            : Yüklenici, sözleşme sonrasını takip eden azami 120(Yüzyirmi) takvim günü içinde ihalede belirtilen Trafik Denetleme Sistemleri cihazlarını kurarak işletmeye alacaktır.

d) İşin süresi                                      : Keçiborlu Belediyesi sınırları dahilinde kent merkezindeki karayolu şebekesi üzerinde trafik sirkülasyonu ve geometrik düzenleme projelerinin yüklenici tarafından hazırlanarak  KGYS-TEDES Komisyon Raporunda belirtilen

2 noktada 4 adet anlık hız ihlali 2 noktada 4 adet hız koridoru sisteminin ve 1  noktada 2 adet kırmızı ışık ihlal sisteminin kurulması, 3 G/4G data transfer veya fiber optik kablo veya Wi-MAX yoluyla otomatik ses haberleşme sistemi dahil  “HASILAT PAYLAŞIMI“ ile             

gerçekleştirilerek temini, kurulumu ve kurulum sonrası işletilmesi işi KGYS-TEDES sistemlerinin Emniyet Müdürlüğünce kullanılması teslim edildiği tarihten itibaren10 yıldır.

e) İşin yapılacağı yer                          : Keçiborlu Belediyesi sınırları içinde KGYS-TEDES  komisyon raporunda belirtilen noktalardaki kamera işletim sistemleri ve park yerleri.

f) İhalenin yapılacağı yer                   : Keçiborlu Belediyesi Hizmet Binası, Encümen Toplantısı  Odası

 

g) İhale tarihi ve saati                        :12.02.2016 Cuma Günü Saat: 10:00

h) Muhammen Bedel                         : İşin muhammen bedelini (520.712,95 TL) ‘dir %3 ü Oranında  (15.621,39 TL) 2886 sayılı Geçici Teminat kanun hükümlerine uygun olarak

geçici teminat verilmesi zorunludur.

 

3-İhaleye katılacak isteklilerden, ihaleye katılabilmek ve teklif verebilmek için istenen yeterlilik şartları ve gerekli belgeler:

 1. 1.Kanuni ikametgah belgesi,
 2. 2.Türkiye’de tebligat için adres beyanı,
 3. 3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ve/veya Meslek Odası Belgesi
 4. 4. İmza sirküleri,
 5. 4.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
 6. 4.2. Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile

Tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durum gösterir Ticaret sicil gazetesi veya bu hususlar teşvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerininbu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

 1. 4.3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
 2. 5. İstekliler adına vekâletin iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamelerini vermesi.
 3. 6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi
 4. 7. Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,
 5. 8. Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,
 6. 9. İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kanun ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan yazısı vermesi gerekmektedir.
 7. 10.Geçici teminata ait belge.
 8. 11.İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı,
 9. 12. İhale konusu yerlerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı.

4-İhale şartnamesi Fen İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılmak isteyen istekliler 100.00 TL (KDV DÂHİL) şartname bedelini ödeyerek şartnameyi satın almak zorundadır.

 

5-Tekliflerin Hazırlanması: Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adres yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

 

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

 

6- Tekliflerin değerlendirilmesinde temel kriter istekliler tarafından Toplam Ceza Tutarı üzerinden teklif ve talep edilen hasılat payı oranı (%20 den fazla olmamak kaydıyla) olacak olup teklif edilen hasılat payı oranları üzerinden eksiltme şeklinde olacaktır.%20 den fazla olan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 

7- Teminata ilişkin esaslar;

 • Tedavüldeki Türk parası,
 • Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 sayılı kanunun 27. Maddesine uygun olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları,
 • Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletine haiz tahviller.

      Bankalarca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayanların teminatları hemen geri verilir.

      Her ne suretle olursa olsun İdarece alınan teminatlar haciz edilemez ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.

 

 • Yüklenicinin sözleşmeye bağlı olarak sunacağı kesin teminatın süresi (işbu şartnamesinin 5. Maddesi a bendinde belirtilen işin Emniyet Müdürlüğüne tesliminden itibaren 10 yıl işletme süresini kapsayacak şekildedir)
 • Yükleniciye 10yılın sonunda kesin teminat iade edilecektir.

 

8- Teminat miktarları;

a.Geçici Teminat Miktarı yaklaşık yatırım maliyetinin en az %3‘ ü dür (15.621,39 TL)

b.Kesin teminat yaklaşık yatırım maliyetinin en az %6‘ sı dır (31.242,78TL)

 

9-Teklifte bulunacak isteklilerin İdaremize verecekleri geçici teminatın, bankadan alınmış teminat mektubu olması durumunda, banka teminat mektubu süresiz olacaktır.

 

10- İsteklinin katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretleri ile birlikte en geç 12.02.2016 Cuma Günü saat  10:00‘kadar, ihalenin yapılacağı adresteki Fen İşleri Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler dikkate alınmayacaktır.

 

11- Söz konusu iş, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince imzalanıp onaylanan Trafik ihlalleri listesindeki trafik idari para cezaları toplamının %30‘ u oranındaki tutarının takip eden ayın sonuna kadar Belediyeye ödenecek hizmet kullanım bedeli payı üzerinden hasılat paylaşımı esasına göre yükleniciye ödeme yapılacaktır. Kesilen toplam cezalardan %20’yi geçmemek şartıyla fiyatı en düşük teklif eden istekliye ihale edilir. Bu oran sözleşme sonuna kadar devam edecektir.

 

12-Belediye Encümeni, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. Maddesi gereğince uygun bedelin oluşup oluşmadığı ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.